کروز کنترل چگونه امر می کند؟

admin دسته‌بندی نشده

کروزکنترل یکی از ویژگی های بسیار باارزش داخل خودروهای امروزی است. بدون این ویژگی سفر در مسافت های کامل متجاوز ناتوان کننده خواهد بود. با وجود تکثیر روزافزون ترافیک، نسخه های اولیه و سهل نم کروزکنترل دیگر کارایی گذشته را ندارند؛ بوسیله همین دلیل، خودروسازان با بهبود نسخه های اولیه، کروزکنترل تطبیق پذیر یا هوشمند را جایگزین نسخه های پیشین کرده اند. در این سیستم، خودرو به طور بی وقفه و خودکار با انتظام سرعت در مقایسه با خودرو جلویی هموار فاصله ی ایمن را حفظ کردن می نرم و دخالت شوفر در کنترل پدال گاز و ترمز را بوسیله حداقل می رساند.

تو این مطلب، عملکرد نسخه ی اولیه کروزکنترل را بررسی می کنیم و سپس، نسخه های جدیدتر این فناوری را به اختصار معرفی خواهیم کرد.مواجب ی کروزکنترل چیست؟

درحقیقت، کروزکنترل کارگر بیشتر از کنترل سرعت انجام می دهد. برای مثال، داخل سیستم نشان داده شده در تمثال زیر، می قابلیت تنها با فشار یک دکمه بوسیله وزن ی یک کیلومتربرساعت سرعت خودرو را افزایش یا کاهش انصاف. با پنج بار فشردن تکمه ی مدنظر، سرعت خودرو پنج کیلومتر بر ساعت افزودن یا کاهش می یابد. علاوه براین، ویژگی های حمایت بسان فعال نشدن کروزکنترل در سرعت های ناچیز از ۴۰ کیلومتربر ساعت و غیرفعال شدن آن به محض فشردن پدال ترمز درون این سیستم گنجانده شده است.

داخل کروزکنترل تصویر بالا، بوسیله ترتیب تکمه های فاحش (On)، خاموش (Off)، تنظیم/افزایش سرعت (Set/Accel)، بازگشت به قبل (Resume) و کاهش سرعت (Coast) بود دارد. همچنین، در صورتی که خودرویی به جعبه دنده ی دستی مجهز باشد، سیستم کروزکنترل بوسیله پدال کلاچ نیز متصل است. البته این فردی فقط در کروزکنترل های پیشرفته و خیر مدل های بدوی دیده می شود. درادامه، نقش هریک از این دکمه ها را تشریح می دهیم:تکمه های نمایان و خاموش همان طورکه از نامشان پیداست، برای فعال و غیرفعال کردن کروزکنترل استفاده می شوند. درون بعضی از سیستم های کروزکنترل، دکمه ی محسوس و معقول بود ندارد و درعوض با فشردن پدال ترمز، کروزکنترل آرام و با فشردن دکمه ی تنظیم (Set) پیدا می شود.تکمه ی انتظام/افزایش سرعت (Set/Accel) باعث می شود کروزکنترل سرعت فعلی خودرو را حفظ کردن کند، برای مثال، چنانچه در سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت این دکمه را فشار دهید، بدون اینکه نیاز باشد پدال گاز را بفشارید، خودرو با همان سرعت به لول دنباله خواهد داد. با پایین نگه داشتن این دکمه، خودرو در هر لحظه یک کیلومتربرساعت بر سرعتش افزوده خواهد شد.اگر با فشردن پدال ترمز کروزکنترل را غیرفعال کرده باشید، می توانید با فشردن دکمه ی بازگشت به قبل (Resume) بوسیله کروزکنترل حکم دهید سرعت را تا آخرین سرعت قبل فشرده شدن پدال ترمز افزایش دهد.دکمه ی کاهش سرعت (Coast) بخاطر کاهش سرعت خودرو بدون گرفتن ترمز کاربرد می شود. این دکمه همچنین سرعت را بوسیله اندازه ی یک کیلومتربرساعت در هربار فشردن کاهش خواهد داد.پدال های ترمز و کلاچ هرکدام بوسیله سوئیچی مجهز هستند که بوسیله محض فشرده شدن هریک از پدال ها، جهیز کروزکنترل غیرفعال می شود.مکانیزم افزایش و کاهش سرعت در کروزکنترل

با فشردن پدال گاز پنجره ی سرگین پیشرانه باز می شود و سرعت افزایش می یابد. جهیز کروزکنترل نیز دقیقا به همین راه و با کنترل دریچه ی مدفوع سرعت خودرو را تنظیم می کند. تنها تفاوت این است که به جای فشردن پدال گاز، در سیستم کروزکنترل ازطریق عملگر (Actuator) هموار بوسیله پنجره ی گاز سرعت کنترل می شود. این عملگر با کنترل و محدودکردن میزان هوای ورودی بوسیله پیشرانه سرعت خودرو را در هر لحظه تنظیم می درنگ.

در تصویر بالا، مشاهده می کنید دو کابل به دریچه ی گاز همواره اند. یکی از کابل ها به طور یمین بوسیله پدال گاز و کابل دیگر به عملگر همواره است. هنگام کوشا وجود داشتن سیستم کروزکنترل، عملگر با کشیدن یا شل کردن کابل متصل به پنجره ی گاز سرعت را کنترل می کند. همان طورکه در شمایل مشاهده می شود، کابل متصل بوسیله عملگر علت کشیده شدن کابل متصل به پدال گاز همچنین می شود؛ بوسیله همین دلیل، شوفر تماشاچی تکان نوشیدن پدال گاز طی فعال وجود داشتن کروزکنترل است.

در بسیاری از خودروها جهیز کروزکنترل از عملگر خلأ کاربرد می کنند. این سیستم ها به شیر کنترل الکترونیکی مجهزند که استاندارد خلأ را ازطریق دیافراگم کنترل می کنند. عملکرد جهیز دیافراگمی بسیار مشابه بوستر ترمز است.جهیز کنترل

مغز سیستم کروزکنترل کامپیوتر کوچکی است که معمولا عرشه کاپوت یا ظهر داشبورد قرار می گیرد. این کامپیوتر به واحد کنترل الکترونیکی عملگر و چندین حسگر دیگر هموار است. در تصویر زیر، می توانید متغیرهای ورودی و خروجی این کامپیوتر را مشاهده کنید.

سیستم کروزکنترل قدرتمند بدون لول ناگهانی سرعت خودرو را تکثیر می دهد. سپس با کمی خطا، عاری توجه به میزان حد موجود در خودرو یا شیب مسیر، سرعت را در عدد گلچین شده حفظ می بطی ء. کنترل سرعت خودرو یکی از آشناترین کاربردهای تئوری کنترل سیستم ها است. سیستم کروزکنترل با تنظیم دریچه ی گاز سرعت خودرو را کنترل می کند؛ بنابراین، بخاطر اطلاع از سرعت و موقعیت پنجره به حسگر احتیاج دارد. به علاوه، این سیستم باید کنترل دکمه ها و پدال ها را برای تشخیص سرعت مدنظر و حین ی غیرفعال شدن جهیز دراختیار داشته باشد.

رادیکال ترین داده برای تحلیل توسط کامپیوتر کروزکنترل، سرعت لحظه ای خودرو است. داخل حقیقت ماخذ عملکرد مناسب کروزکنترل بر اطلاع از سرعت لحظه ای قائم است. ابتدایی ترین سیستم کنترل، کنترل نسبی است. درون این جهیز کروزکنترل میزان باز بودن پنجره ی سرگین را به نسبت خطای سرعت انتظام می کند. خطای سرعت میزان تضاد میان سرعت تنظیم شده و لحظه ای است. بنابراین، اگر سرعت کروزکنترل روی ۱۰۰ کیلومتربرساعت تنظیم شده باشد و سرعت لحظه ای طبق ۷۰ کیلومتربرساعت باشد، دریچه ی سرگین باید بوسیله مقیاس بیش تری باز شود. هنگامی که سرعت خودرو به ۸۵ کیلومتربرساعت رسید، دریچه ی سرگین نصف حالتی که سرعت ۷۰ کیلومتربرساعت بود، باز می ماند. حاصل اینکه با نزدیک تر شدن سرعت لحظه ای به سرعت مطلوب پیشدستی کردن خودرو کاهش می یابد. همچنین، در قیافه حرکت در سراشیبی شاید خودرو شتابی نداشته باشد.

بیشتر سیستم های کروزکنترل به جهیز های کنترلی نسبی، انتگرالی، مشتقی (PID) مجهزند. برای دریافتن این سیستم به نکات عرشه توجه کنید:انتگرال سرعت برابر است با مسافتمشتق سرعت طبق است با شتاب

در سیستم کنترل PID با مصرف از نسبت و مشتق و انتگرال سه عامل سرعت و مسافت و شتاب به مشت می آید و از این سه برای گلچین میزان بازشدن دریچه استفاده می شود. عامل انتگرال براساس انتگرال خطای سرعت لحظه ای در یک بازه ی زمانی ایفا می کند. به پیش روی ساده تر، مغایرت میان مسافت طی شده ی حقیقی و مسافتی که خودرو با سرعت تنظیم شده داخل کشش بازه ی زمانی واضح می پیماید، ماخذ کنترل انتگرالی است. این عامل کمک می یواش خودرو در پیمایش مسیرهای تل ای سرعت مطلوب را حفظ بطی ء. برای نمونه، فرض کنید خودرویی تو حال بالارفتن از شیب است. در حالت عادی، سرعت خودرو مطلع به کاهش می کند. در دامنه اول، کنترل نسبی با تشخیص بزرگ شدن خطای سرعت قدری پنجره ی سرگین را بازتر می درنگ تا سرعت دوباره بوسیله میزان تنظیم شده برسد. چنانچه شیب حروف بسیار باشد، این تغییر نمی تواند جلو کاهش سرعت را بگیرد؛ تو نتیجه، کنترل انتگرالی ادا و با تشخیص اضافه خطای مسافت مکرر دریچه ی گاز را تنظیم می بطی ء.

آخرین عامل، عامل مشتق یا شتاب است که کنترل کمک می کند سیستم کروزکنترل با سرعت به تغییرات سرعت ناشی از مسیر، نظیر تل ها تاثیر نشان دهد. اگر سرعت خودرو کاهش یابد، جهیز کروزکنترل این تغییر شتاب را بوسیله سرعت تشخیص می دهد و قبل از آنکه تغییر سرعت پدیدار باشد، با تغییر موقعیت دریچه ی گاز سرعت را دوباره تنظیم می درنگ.کروزکنترل تطبیق پذیر

در حال حاضر، دو همکاری در حال ساخت نسخه ی پیشرفته ای از کروزکنترل هستند که بوسیله صورت خودکار می تواند سرعت خودرو را برای حفظ کردن بور ی ایمن از مایه ی نقلیه ی جلویی تنظیم یواش. این فن شناسی «کروزکنترل تطبیق پذیر» صیت دارد که از رادار نصب شده درون عقب جلوپنجره ی خودرو برای تشخیص سرعت و بور از خودرو جلویی بهره می سرما.

شهریه ی اصلی این کروزکنترل متاخر مثل نمونه های باستانی مرطوب حفظ سرعت خودرو روی ارج ازپیش تعیین شده است؛ اگرچه این سیستم می تواند به طور خودکار سرعت را بخاطر حفظ فاصله ی ایمن تنظیم کند. برای تحقق این امر، کروزکنترل معادله پذیر از رادار و پردازنده سیگنال دیجیتال و کنترل کننده ی طولی استفاده می درنگ. این سیستم با تشخیص کاهش سرعت خودرو جلویی خواه وجود مانعی سر طرز خودرو، به پیشرانه یا ترمزها فرمان می دهد تا سرعت خودرو را کاهش دهند و به محض فاصله ستاندن خودرو جلویی یا کناررفتن مانع، مکرر فرمان تکثیر سرعت و بزمین نشستن بوسیله سرعت از پیش تنظیم شده صادر می شود. توسعه ی سیستم کروزکنترل معادله پذیر دری به دنیای قابلیت های بی شمار دیگری همانند سیستم های هشدار حادثه از جلو و بهبود انفراد های پناه خودروهای مدرن است.بیشتر بخوانید:حداکثر سرعت خودروهای ولوو محدود می شوداپل برای حفظ سلامت کارکنان زنجیره تأمین خود تمهیداتی ویژه اتخاذ می کندرأی گیری انتخابات آتی آمریکا در کالیفرنیا ازطریق ارسال نامه ایفا می شودفناوری معاون راننده باعث افزایش حواس پرتی راننده می شودتوربوشارژر ها امکان پذیر است با بوستر های برقی جایگزین شوند

شاید دوست داشته باشید:

زمان شارژ خودروهای الکتریکی به زودی کاهش می یابد

زمان شارژ خودروی الکتریکی احتمالاً به زودی کاهش می یابد و کارشناسان صنعتی خودروسازی پیش بینی می کنند که هنگام […]

چگونه پیشرانه عاری بادامک مصرف سوخت را کاهش می دهد؟

پیشرانه های احتراق تویی تاکنون نتوانسته اند تمام انتظاراتی که از آن ها می رود را به طور طولانی برآورده […]

معمول ترین ایرادات متخصص در خودروها

مقاله های مرتبط:راهنمای سودا خودرو کارکرده تو میان اغلب خودروها، ایرادات فنی مشترکی به چشم می خورند. بعضی از آن […]